elementeva.com

ElemenTeva

גלו את השם שלכם בשפת הכימיה!


הזן את השם שלך באנגלית:


ב 1869- גילה מדען רוסי בשם מנדלייב כי
ליסודות מסוימים תכונות דומות וכי ניתן לחלק
את היסודות למשפחות על בסיס התכונות
המשותפות הללו ולסדר אותם בטבלה.

כך נולדה ״הטבלה המחזורית של מנדלייב״ אשר
נחשבת לאחת מיצירות המופת של המדע
המודרני שכן הסידור של מנדלייב היה כל כך
מדוייק, עד כי ניבא את מציאתם של יסודות
שלא היו מוכרים בתקופתו.

fictional period table

כל הזכויות שמורות לטבע 2014

copyright 2009-2014 by Harmonic Systems, Inc. * P.O. Box 1001 * Sebastopol, CA 95473 * www.lmntology.com